Tools Dragon City
Thông báo và một số điều cần lưu ý khi sử dụng tool
Facebook Fanpage http://fb.com/toolsgame
Điều kiện khi lấy vàng level lớn hơn bằng 5
Điều kiện lấy exp monster phải có worker rảnh rổi
Khi chặt cây phá đá không được cất hay bán vật phẩm đó
Khi đang lai rồng hay monster không được cất hay bán nhà lai
Habitat có rồng hay monster không được cất hay bán habitat
Rồng bị kẹt trên nhà ấp có thể lấy ra bằng nút thả rồng ra nuôi
Khi cất monster vô kho có thể bị lỗi reload, cần bán monster đi
Người nào bị lỗi time đấu trường sẽ không luyện sao rồng được
Lấy vàng và exp quá nhiều sẽ bị âm, các bạn lấy vừa đủ dùng thôi
Hiện tại các host đều bị chặn ip các bạn điền ip và port mới sử dụng được
Monster đã fix lệnh nên tool monster sẽ không sữ dụng được một số chức năng
Tools Monster Legend
ENGLISH Sorry i am bad english, i use translate
Facebook Group http://fb.com/groups/toolgames
Conditions when the gold level with greater than 5
Conditions must get exp monster I had time worker
When trees breaking rock or selling items stored there
When are dragon or monster hybrids that are not stored or sold breeders
Habitat dragon or monster can not be stored or sold habitat
Dragon trapped in the village can be removed with the dragon drop feed button
When numerous warehouses can take monster reload faulty, sale monster away
Those who fail will not practice arena time star dragon
Taking too much gold and exp will be negative, you get enough time
Currently hosts are blocked ip ip and port you enter new use
Monster monster multi-tool will fix the command should not be used a number of functions